a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE]Wykonanie remontu kominów ponad dachem w budynku przy ul. Mostowej 1 w SosnowcuSosnowiec, dnia 06.11.2017 r.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Wykonanie remontu kominów ponad dachem w budynku przy ul. Mostowej 1 w Sosnowcu

 

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 08.11.2017r.

Godzina 15:00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

Wiesława Gęgotek tel. (032) 290-18-71

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: 36 miesięcy

TAK

- inne: …............xxxxxxx.......................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

do 4 tygodni

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Załączniki:

  1. formularz ofertowy

  2. przedmiar robót

 

 

 

Sosnowiec, dnia 27.12.2017r.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn: Wykonania remontu kominów ponad dachem w budynku przy ul. Mostowej 1 w Sosnowcu.

 

…............................................................................................................................................................

 

wpłynęła jedna oferta.

 

Ofertę złożył Zakład Remontowo - Budowlany mgr inż. Krzysztof Śliwiński ul. Widok 1 41-200 Sosnowiec.