a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE]Pranie 14 sztuk flag narodowych biało - czerwonych o wymiarach 150x240 mocowanych na masztSosnowiec 26.10.2017r.

 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:

1

Nazwa zamówienia:

 

 

Pranie 14 sztuk flag narodowych biało - czerwonych o wymiarach 150x240 mocowanych na maszt

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem: e-maila

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 30.10.2017r.

Godzina 12:00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

 

Monika Tokarska tel. 508-411-923

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NIE

- inne: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

do 09.11.2017r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy

2. informacje

 

Wygrała firma, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową tj.
“Ich Dwoje” s.c. 
ul. Baczyńskiego 14
41-203 Sosnowiec