a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie dezynsekcji i dezynfekcji lokalu mieszkalnego przy ul. Komandosów 7/5 w Sosnowcu (powierzchnia 62 m²)Sosnowiec 23.10.2017 r.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Wykonanie dezynsekcji i dezynfekcji lokalu mieszkalnego przy ul. Komandosów 7/5 w Sosnowcu (powierzchnia 62 m²)

 

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 30.10.2017 r.

Godzina 12:00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

Tomasz Będkowski tel. 513 129 215

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości

NIE

- inne: …...................................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

6.11.2017 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn:

na wykonanie zabiegów dezynsekcji i dezynfekcji lokalu mieszkalnego nr 5 przy Komandosów 7  wpłynęły cztery  oferty z których najkorzystniejszą cenowo okazała się oferta firmy SKORPIONS I Henryk Pawełczyk  ul. Szymanowskiego 2  w Sosnowcu.