a a a
A A A

[20.10.2017]Wymiana stolarki okiennej w ilości 4 szt. w budynku przy ul. Rzeźniczej 12 w SosnowcuSosnowiec 20.10.2017 r.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Wymiana stolarki okiennej w ilości 4 szt. w budynku przy ul. Rzeźniczej 12 w Sosnowcu

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 23.10.2017 r.

Godzina 13:00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

 

Wiesława Gęgotek tel. (032) 290-18-71

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: 36 miesiące

TAK

- inne: …...........xxxxxxxxx........................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

30 dni po podpisaniu umowy

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

(*) TAK/NIE

 

 

Załączniki:

  1. formularz ofertowy

  2. rysunek