a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE]Odbudowa i remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ordonówny 31 w Sosnowcu 

Sosnowiec dn. 12.10.2017 r.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Odbudowa i remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ordonówny 31 w Sosnowcu

 

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

NIE

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

TAK

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 16.10.2017 r.

Godzina 11:00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

Ewa Żemelska-Nowak, e-mail

e.zemelska-nowak@mzzl.pl

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

 

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: 36 miesięcy

TAK

- inne: …....xxxxxx...............................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

15.12.2017 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

(*) TAK/NIE

 

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy

2. przedmiar

 

 

 

Sosnowiec, dnia 10.11.2017r.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn:

Odbudowa i remont dachu budynku przy ul. Ordonówny 31 w Sosnowcu

…............................................................................................................................................................

 

wpłynęła oferta firmy PHU PRIM BUD Sp.z o.o., która została zaakceptowana.