a a a
A A A

[Zakończone]Wymiana drzwi wejściowych (szt.1) oraz okienek piwnicznych (szt. 9) w budynku przy ul. Zawodzie 34a w SosnowcuSosnowiec 06.10.2017 r.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Wymiana drzwi wejściowych (szt.1) oraz okienek piwnicznych (szt. 9) w budynku przy ul. Zawodzie 34a w Sosnowcu

 

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 09.10.2017 r.

Godzina 15:00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

 

Wiesława Gęgotek tel. (032) 290-18-71

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

 

- najniższa cena netto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: 36 miesiące

NIE

- inne: …..............xxxxxxx.....................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

30 dni po podpisaniu umowy

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

(*) TAK/NIE

 

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy

2. rysunki

Sosnowiec, dnia 17.10.2017r.

 

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn: Wymiana drzwi wejściowych (szt.1) oraz okienek piwnicznych (szt.9) w budynku przy ul. Zawodzie 34a w Sosnowcu.

…............................................................................................................................................................

wpłynęły dwie oferty.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.U.H.P.”ARWENA” ul. Brzozowa 11 42-582 Rogoźnik