a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE]Remont dachu budynku przy ul. Dobrzańskiego 101 – segment N w SosnowcuSosnowiec dn. 29.09.2017 r.

 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Remont dachu budynku przy ul. Dobrzańskiego 101 – segment N w Sosnowcu

 

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 2.10.2017 r.

Godzina 11.00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:.

Ewa Żemelska-Nowak, e-mail

e.zemelska-nowak@mzzl.pl

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

 

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: 36 miesięcy

TAK

- inne: …...................................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

17.10.2017 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

(*) TAK/NIE

 

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy

2. przedmiar/ inne dokumenty

 

 

 

Sosnowiec, dnia 9.10.2017r.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn:

,,Remont dachu budynku przy ul. Dobrzańskiego 101 – segment N w Sosnowcu'' wpłynęła oferta Zakładu Remontowo-Budowlanego K.Śliwiński z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Widok 1 , która została zaakceptowana.