a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE]Budowa altany śmietnikowej przy ul. Ostrogórskiej 5A w SosnowcuSosnowiec, dnia 18.09.2017 r.

 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

 

Budowa altany śmietnikowej o wymiarach zewnętrznych 4,10 x 1,75 przy budynku mieszkalnym ul. Ostrogórska 5A w Sosnowcu

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 21.09.2017 r.

Godzina 15:00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:.

Regina Stombirska-Waligóra tel.:(032) 290-18-71

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

 

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: 36 miesięcy

TAK

- inne: …............----------.......................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

do 6 tygodni

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

(*) TAK/NIE

 

Załączniki:

  1. formularz ofertowy

     

Sosnowiec, dnia 29.01.2018r.

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn.Wykonanie

altany śmietnikowej o wym. 4,10 x 1,75 przy ul. Ostrogórskiej 5 A w Sosnowcu

wpłynęła 1 oferta od Firmy: Biosilesia Budowa Obiektów Małej Architektury

ul. Malczewskiego 2/4, Bytom

 

Oferta została zaakceptowana