a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Grota Roweckiego 36abc w SosnowcuSosnowiec 08.06.2017r.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

MZZL w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w sprawie wykonania zamówienia: „Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Grota Roweckiego 36abc w Sosnowcu

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8).

 

Oferty cenowe należy składać w zamkniętej kopercie w kancelarii Budynku Dyrekcji przy ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu z dopiskiem „Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Grota Roweckiego 36abc w Sosnowcu” W sprawie pytań proszę o kontakt na adres g.lagosz@mzzl.pl bądź telefoniczny 32 2901871.

Oferty należy złożyć do dnia 14.06.2017r. do godziny 12.00

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

 

 

Sosnowiec, dnia 19.09.2017r.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn: Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego 36 abc w Sosnowcu ''

 

…............................................................................................................................................................

 

wpłynęły dwie oferty

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma – Remontowo- Budowlana Józef Pustułka Sławków Niwa 36