a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie sanitariatów w trzech lokalach mieszkalnych (nr 2,3,5) w budynku przy ul. Towarowej 16 w Sosnowcu.Sosnowiec, dn.2.06.2017r.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

MZZL w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w sprawie wykonania zamówienia: „ Wykonanie sanitariatów w trzech lokalach mieszkalnych (nr 2,3,5)

w budynku przy ul. Towarowej 16 w Sosnowcu.''

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8).

 

Oferty cenowe należy składać w siedzibie MZZL (w kancelarii - pok. nr 4) przy ul. Partyzantów 10A w Sosnowcu w zamkniętej kopercie, z dopiskiem jw.

 

W sprawie pytań proszę o kontakt na adres e.zemelska-nowak@mzzl.pl bądź telefonicznie – nr 32 290 18 52.

Oferty należy składać do dnia 5.06.2017r. do godz.15.00

 

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania tj. 24 m-ce gwarancji oraz najniższą cenę.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na

każdym jego etapie przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

 

 

Załącznik : przedmiar robót

 

Sosnowiec, dnia 14.07.2017r.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn: Wykonanie sanitariatów w trzech lokalach mieszkalnych (nr 2,3,5) w budynku przy ul. Towarowej 16 w Sosnowcu'' wpłynęła oferta Firmy Instalacyjno-Budowlanej Henryk Krzystek z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Dojazd 14/40, która została zaakceptowana.