a a a
A A A

Pomoc dla mikro i małych przedsiębiorcówInformuję, iż na podstawie Zarządzenia Nr 209 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg mikro i małym przedsiębiorcom dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości lub ich części w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających gminie Sosnowiec oraz jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dla przedsiębiorców, wynajmujących lokale użytkowe z zasobów gminy Sosnowiec, termin płatności należności, z wyłączeniem opłat niezależnych od wynajmującego, za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 r. może być odroczony najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Należności, z wyłączeniem opłat niezależnych od wynajmującego, za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 r. mogą być umorzone lub można odstąpić od ich dochodzenia w części odpowiadającej wysokości spadku obrotów gospodarczych, pod warunkiem, iż podmiot wykaże spadek obrotów gospodarczych na poziomie co najmniej 15% oraz rozłożone w nieumorzonej części maksymalnie na 6 rat miesięcznych.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu wartościowym obliczony:

a. jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.  w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

b. w przypadku podmiotów, które nie mogą wykazać obrotów za analogiczny okres roku ubiegłego, ze względu na krótszy okres prowadzenia działalności, jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Należności, w przypadku podmiotów, które nie są w stanie wykazać spadku obrotów na poziomie co najmniej 15% mogą być rozłożone maksymalnie na 6 rat miesięcznych.

Warunkiem udzielenia ulgi, w postaci odroczenia terminu płatności, umorzenia / odstąpienia od dochodzenia lub rozłożenia należności na raty, jest posiadanie przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do lokalu oraz brak na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenia z tytułu najmu przewyższającego jednomiesięczną należność.

Wnioski o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie Sosnowiec  można składać w siedzibie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych przy ul. Partyzantów 10a najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Ponadto najemcom, którzy złożą oświadczenie o nieprowadzeniu działalności w lokalu, nie zostanie naliczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Najmów Lokali (budynek C, pok. 40, tel. /32/ 290-18-34 lub e-mail biuro.najmow@mzzl.pl)