A A A
a a a

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na najem lokali użytkowych w pawilonie gastronomicznym przy ulicy 3 Maja przy Dworcu PKP w SosnowcuPrzedmiotem konkursu jest wyłonienie najemców lokali użytkowych, zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, mieszczących się w pawilonie gastronomicznym przy ulicy 3 Maja przy Dworcu PKP w Sosnowcu.

 

 1. Termin rozpoczęcia składania ofert na najem lokali ustala się na 21 listopada 2022 roku, a zakończenia na 19 grudnia 2022 roku.
   
 2. Lista lokali przeznaczonych do konkursu wraz ze stawkami najmu oraz wysokością wadium:

 

Lp

Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa

Wyposażenie lokalu

Uwagi

Wysokość stawki czynszowej
zł/m2 netto w okresie pierwszych 2 miesięcy od przekazania lokalu

Wysokość stawki czynszowej
zł/m2 netto

Wadium

1

3 Maja

92,54 m2

Instalacja elektryczna, instalacja wod.-kan. i wc

Budynek gminy, pawilon wolnostojący, parter.

25,00 zł

40,00 zł

3.701,60 zł

2

3 Maja

40,29 m2

Instalacja elektryczna, instalacja wod.-kan. i wc

Budynek gminy, pawilon wolnostojący, parter.

25,00 zł

40,00 zł

1.611,60 zł

 1. Miejsce składania ofert:
 1. osobiście - oferty wraz z dokumentami rejestrowymi, oświadczeniem o nieposiadaniu zadłużenia względem Gminy Sosnowiec, potwierdzeniem wpłaty wadium oraz podpisaną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nie otwierać – oferta najmu na lokal użytkowy w pawilonie gastronomicznym przy ulicy 3 Maja przy Dworcu PKP w Sosnowcu” w Kancelarii Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ulicy Partyzantów 10a, pokój numer 4 do 19 grudnia 2022 roku do godziny 17:00.
 2. pocztą - na adres Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, ulica Partyzantów 10a, 41-200 Sosnowiec, z adnotacją na kopercie: „Nie otwierać – oferta najmu na lokal użytkowy w pawilonie gastronomicznym przy ulicy 3 Maja przy Dworcu PKP w Sosnowcu”  (decyduje data stempla pocztowego).

 

 1. Komisja dokonuje analizy ofert z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności gastronomicznej, wstępnej koncepcji zagospodarowania lokalu oraz korzyści dla miasta i jego mieszkańców wynikających z działalności jaka będzie prowadzona w lokalu i wybiera najbardziej atrakcyjną ofertę.

 

 1. Konkurs na dany lokal jest ważny bez względu na liczbę złożonych ofert.

 

 1. Wadium na dany lokal, w wysokości podanej w pkt. 2, należy wpłacić na konto PKO BP S.A. 04 1020 2313 0000 3802 0579 7990 nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Wadium oferenta w wysokości jednomiesięcznego czynszu (bez podatku VAT) według stawki podanej w ogłoszeniu, który wygra konkurs zalicza się na poczet kaucji gwarancyjnej.

Wadium oferenta, którego oferta nie została przyjęta, zwraca się niezwłocznie, bez oprocentowania, po ogłoszeniu wyników konkursu.

 

 1. Oferent, który wygrał konkurs, zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 21 dni od ogłoszenia wyników. W przypadku uchylenia się przez oferenta wygrywającego konkurs od zawarcia umowy najmu, wadium ulega przepadkowi, a komisja konkursowa wybiera następną w kolejności ofertę.

 

 1. Protokolarne przekazanie lokalu nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia prac związanych z budową pawilonu gastronomicznego.

 

 1. Regulamin wynajmu lokali użytkowych oraz garaży znajdujących się w zasobach Gminy Sosnowiec i zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, a także druk oferty, oświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia względem gminy Sosnowiec oraz klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest w siedzibie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ulicy Partyzantów 10a, w Dziale Lokali Użytkowych, budynek A, pokój numer 2 oraz na stronie www.mzzl.pl.