A A A
a a a

Pomoc dla mikro i małych przedsiębiorcówInformujemy, iż na podstawie Zarządzenia Nr 117 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg mikro i małym przedsiębiorcom dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości lub ich części w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających gminie Sosnowiec oraz jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - dla przedsiębiorców, wynajmujących lokale użytkowe z zasobów gminy Sosnowiec, termin płatności należności, z wyłączeniem opłat niezależnych od wynajmującego, za miesiące kwiecień, maj, czerwiec 2021 r. może być odroczony najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r.

               Należności, z wyłączeniem opłat niezależnych od wynajmującego, za miesiące kwiecień, maj czerwiec 2021 r. mogą być umorzone lub można odstąpić od ich dochodzenia w części odpowiadającej wysokości spadku obrotów gospodarczych, pod warunkiem, iż podmiot wykaże spadek obrotów gospodarczych na poziomie co najmniej 15% oraz rozłożone w nieumorzonej części maksymalnie na 6 rat miesięcznych.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu wartościowym obliczony:

  1. jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 2019;
  2. w przypadku podmiotów, które nie mogą wykazać obrotów za analogiczny okres roku 2019, ze względu na krótszy okres prowadzenia działalności, jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego w okresie po dniu 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. w porównaniu do obrotów z dowolnego miesiąca poprzedniego.

Należności, w przypadku podmiotów, które nie są w stanie wykazać spadku obrotów na poziomie co najmniej 15% mogą być rozłożone maksymalnie na 6 rat miesięcznych.

Warunkiem udzielenia ulgi w postaci odroczenia terminu płatności, umorzenia, odstąpienia od dochodzenia lub rozłożenia należności na raty jest posiadanie przez podmiot tytułu prawnego do lokalu.

Wnioski o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie Sosnowiec  można składać, w formie pisemnej lub elektronicznie, w siedzibie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Najmów Lokali (budynek C, pok. 40, tel. 32 290-18-34 lub e-mail biuro.najmow@mzzl.pl)