A A A
a a a

Projekt „Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27 w Sosnowcu”.logo Funduszy Europejskich

 

Nazwa projektu:

„Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27 w Sosnowcu”.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:

14.07.2020 r.

Numer Projektu: POIŚ.01.07.01-00-0057/19

Całkowita wartość projektu:
7 201 462,23 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych:
6 615 755,99 zł. W tym wartość dofinansowania: 5 623 392,58 zł

Okres realizacji projektu:
02.04 2019 – 28.02.2022

Opis przedsięwzięcia:

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położonych w Sosnowcu przy ulicy Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27 wraz z podłączeniem budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Prace obejmują m. in. docieplenie ścian, remont dachów i kominów, wymianę okien, wymianę drzwi, montaż instalacji c.o. i przyłączenie do miejskiego systemu centralnego ogrzewania.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego jakim jest Zwiększona efektywność energetyczna w budownictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej Priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt wniesie wkład w osiągnięcie przez Program wskaźników rezultatu strategicznego przewidzianych dla niego i określonych w POIiŚ 2014-2020 gdyż oszacowane zmniejszenie zużycia energii końcowej wyniesie 4871,86 GJ/rok wobec 1 780 000 GJ/rok, określonych w POIiŚ, tj. 0,27%.

Celem projektu jest obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2, wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną.

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez:


• formularz zgłoszeń elektronicznych na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
• specjalny e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl